Llibre de Manteniment

Alfons Tuxans S.L., presta serveis professionals de control del llibre de manteniment per a indústries i comerços

alfons-tuxans-llibre-manteniment-color

Ja fa uns anys que el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió va estipular que els titulars de les instal·lacions elèctriques que estaven subjectes a inspeccions periòdiques havien de contractar una empresa instal·ladora homologada per revisar i inspeccionar, i registrar aquestes inspeccions en el seu llibre de manteniment. Alfons Tuxans S.L. està adequadament acreditada per al desenvolupament d’aquestes funcions.


Llibre de Manteniment d’indústries, pimes i comerços.

alfons-tuxans-llibre-manteniment-small
Els titulars de les instal·lacions elèctriques estan subjectes a inspeccions periòdiques, Alfons Tuxans S.L. realitza el mateniment al dia.
Aquest servei està valorat en

En aquest àmbit, Alfons Tuxans S.L. presta serveis de manteniment integral i de seguiment del Llibre de Manteniment per a nombroses empreses, indústries, comerços i establiments de l’àrea de Canet de mar, Arenys, Sant Pol, Sant Andreu de Llavaneres i Calella.

De què consta un Llibre de manteniment?

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió estableix amb claredat quins són els requeriments i les seccions que ha de contenir un llibre de manteniment. Són els que segueixen:

 • Descripció i identificació de la instal·lació.
 • Canvis de la empresa mantenidora.
 • Protocol recomanat dels treballs de manteniment.
 • Resultats anuals de les revisions realitzades per la empresa mantenidora.
 • Registre de les inspeccions periòdiques realitzades per una Entitat d’Inspecció i Control

Empreses que han de disposar de Llibre de manteniment

Una de les sessions més significatives del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent al Llibre de Manteniment estipula quines són les empreses que obligatòriament han de disposar d’aquest llibre de manteniment.
Són les següents:

 • Instal·lacions industrials amb una potència instal·lada superior a 100 kW.
 • Locals de pública concurrència, (col·legis, establiment de restauració —bars i restaurants—, biblioteques, comerços que tinguin una capacitat major a 50 persones, equipaments esportius, etc.).
 • Quiròfans i sales d’intervenció.
 • Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW
 • Instal·lacions comuns d’edificis d’habitatges amb potència instal·lada superior a 100 kW.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe 1, excepte pàrquings de menys de 25 places.
 • Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW.
 • Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW.

Per a què els controls i les actuacions, així com la relació entre empresa prestadora i client estiguin normalitzats cal disposar d’un contracte de manteniment, amb unes condicions econòmiques preestablertes.
Entre aquests supòsits, cal destacar que:

 • L’empresa instal·ladora que realitza el manteniment s’ocuparà de fer una lectura de l’estat general de la instal·lació, els aparells de consum i les respectives proteccions.
 • Així, la empresa instal·ladora també inspeccionarà l’aïllament de la instal·lació o la pressa de terra, juntament amb altres mesuraments.
 • Aquestes apreciacions s’han d’inscriure pertinentment en el Llibre de Manteniment, apuntant les modificacions a realitzar.
 • De fet, l’empresa responsable del manteniment és, alhora, responsable de la instal·lació elèctrica a partir de la data de la firma del contracte de manteniment. Tot i això, és el propietari de la instal·lació el responsable de l’adequació de les instal·lacions vers les millores en pro de la seguretat.

Les inspeccions s’hauran de realitzar, obligatòriament, cada cinc anys.